Privacybeleid

Anita’s Footcare-Pedicure acht een  zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

. Duidelijk vermelden voor welke doelen wij de persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij middels deze privacy verklaring.

.Proberen onze verzameling van persoonsgegevens alleen te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn om een voetbehandeling uit te voeren.

.U eerst vragen om toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.

.Passende maatregelen nemen om Uw persoonsgegevens te beschermen en op een juiste wijze te bewaren.

.U het recht geven om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens:

De volgende gegevens worden door mij bewaard:

. N.A.W.gegevens, zoals naam,adres,postcode,woonplaats,telefoonnummer,geboortedatum,e-mail adres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het maken van afspraken,administratie,facturering en contacten met verzorgende, (wijk)verpleegkundigen en podotherapeuten.

.BSN nummer, voor verzekeringsgegevens en declaraties bij podotherapeuten en verzekeringsmaatschappijen, bewaar ik het BSN nummer.

.Medische gegevens kunnen worden vastgelegd van cliënten met allergieën,huidproblemen,hartproblemen (bv gebruik bloedverdunners),diabetes,reuma,vaatproblemen,neuropathie,medicijnen,

De gegevens worden alleen vastgelegd als deze nodig zijn om een voetbehandeling op de juiste manier te kunnen uitvoeren.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om Uw persoonsgegevens op de juiste manier te beschermen.

Verstrekking aan derden

De door U verstrekte gegevens zullen nooit zonder Uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de juiste behandeling.

Bewaartermijn

Alle gegevens worden door mij handmatig en digitaal bewaard.

Indien U besluit geen gebruik meer te maken van mijn pedicurebehandelingen zullen de gegevens door mij worden vernietigd.

Ze zullen alleen voor de wettige termijn bewaard worden voor de financiële administratie.

Inzage en wijziging van Uw gegevens

Indien U aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt U ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Dit verzoek kunt U indienen via de e-mail anitasfootcare@upcmail.nl

 

 

 

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland